Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

VŠEOBECNÝ ŠTATÚT SÚŤAŽE

(ďalej len „Štatút“)

Všeobecné podmienky súťaží uverejnených na Facebook fan page Mercucio

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 • Vyhlasovateľom a organizátorom všetkých súťaží na Facebook fan page Mercucio (ďalej len „fan page“) je firma Peter Močary, Hollého 306, 956 31 Krušovce, IČO: 33989109, zapísaná Okresným súdom v Topoľčanoch odbor živnosť a ochrana spotrebiteľa – číslo oprávnenia 00584/97 (ďalej len „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“).
 • Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže v plnom znení je k dispozícii na webovom sídle Vyhlasovateľa – www.mercucio.sk.
 • Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja výrobkov značky Mercucio.
 • Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

Termín konania súťaže

 • Konkrétna súťaž bude vyhlásená formou súťažného príspevku/udalosti/odkazu na fan page, v ktorom budú stanovené špecifické podmienky príslušnej súťaže spolu s výhrou, ako aj riadne uvedené časové obdobie, v ktorom sa bude súťaž konať. 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:

 • Zúčastniť súťaže sa môže každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom (dovŕšila 18 rokov veku), má vytvorený užívateľský profil na Facebooku a súhlasí s podmienkami súťaže.
 • Tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, avšak takáto osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo iného oprávneného zástupcu.
 • Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaží, v prípade ak v špecifických podmienkach nie je uvedené inak.

Výhra

 • Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej ceny, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 • Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadné vady a škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou a užívaním výhry.
 • Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže.
 • Výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovateľ‘ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

 • Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek ktorúkoľvek súťaž zrušiť i bez určenia výhercov a/alebo zmeniť Pravidlá súťaže, to všetko zverejnením na Fan Page. 
 • Výhercovia súťaže dávajú Organizátorovi zapojením sa do súťaže právo zverejniť ich mená na svojej fan page.
 • Taktiež sa výherca bude kontaktovať písomne (súkromná správa, SMS a/alebo e-mailom), na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.
 • Za výhercu sa pre účely tejto Súťaže považuje Účastník súťaže zaradený do žrebovania, ktorý bol vyžrebovaný spomedzi všetkých Účastníkov súťaže zaradených do súťaže, ktorí splnili podmienky Súťaže v zmysle vyššie uvedeného. Výherca, resp. výhercovia, budú urečení spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do hry, na základe podmienok určených v rámci súťažného príspevku.
 • Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, t.j. skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 • Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
 • Výherca je povinný poskytnúť údaje pre odovzdanie/doručenie výhry do 2 dní od oboznámenia o výhre. V prípade, ak výherca neposkytne potrebné údaje v určenej lehote a/alebo nebude súhlasiť s týmito Pravidlami súťaže jeho nárok na výhru v zmysle vyššie uvedeného zanikne. 
 • Výherca súťaže zodpovedá za skutočnosť, že výhru riadne zdaní podľa platných právnych predpisov, výhra nie je Organizátorom súťaže zdanená daňou z príjmu, daňou darovacou alebo inou daňou. Organizátor súťaže nenesie akúkoľvek zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti.

Strata nároku na výhru

 • V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru

Spôsob odovzdania výhry

 • Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry; v prípade ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Zodpovednosť organizátora

 • Vzhľadom na technické podmienky priebehu súťaží na Fan Page si Organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o určení výhercu v sporných prípadoch
 • Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 • Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
 • Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 • Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 • Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 • Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

Ochrana osobných údajov

 • Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.
 • Zapojením sa do ktorejkoľvek súťaže na fan page súťažiaci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami súťaže, prijíma ich a zaväzuje sa s nimi riadiť a bez výhrad s nimi súhlasí a účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Organizátorovi súťaží svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaží a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely.
 • Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia Organizátorovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na výhru.
 • Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade získania výhry môže byť organizátorom požiadaný o vyhotovenie a zaslanie fotografie s výhrou, pričom v prípade jej poskytnutia súťažiaci zároveň udeľuje Organizátorovi súhlas so zverejnením fotografie na internetových stránkach a na Fan Page a s jej bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

Záverečné ustanovenia

 • Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom
 • V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
 • Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.
 • Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. ž zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 • Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 • Taktiež podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá Facebook zverejnené na http://www.facebook.com/terms.php ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý získava hlasy v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje najmä kupovanie hlasov, výmena hlasov za hlasovanie v inej súťaži a pod.
 • Súťaž ani tento štatút nie sú verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Organizátora súťaže.

V Krušovciach, dňa 27.8.2021